İstanbul Üsküdar’da arsa nitelikli taşınmaz mahkemeden satılıktır

Yayınlanma Tarihi :
T.C.
İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/112 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :İstanbul İl, Üsküdar İlçe, AHMET ÇELEBİ Mahalle/Köy, UZUN YOL Mevkii, 397 Ada, 62 Parsel, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü’nün 2023/112 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Üsküdar Tapu Müdürlüğü’nün 06.11.2023 tarih ve E-23192705-160.01-10609841 sayılı tapu kaydına istinaden; Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 397 ada, 62 parsel sayılı, 74,68 m2 arsa miktarlı ve ARSA vasıflı ana taşınmazın Tam hissesinin Ahmet Cemal kızı Cemile Tunay GÜRÜN, Ahmet Cemal kızı Hacer Nuray ORALKAN, Ahmet Cemal kızı Umay Leman DEMİRAĞ ve Ahmet Sadettin BEYTAŞ adına 70338255 ELBİRLİĞİ NO ile kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir.
Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi,Halk Caddesi Manastırlı İsmail Hakkı Sokak 397 Ada 62 No’lu parselde konumludur.Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde Üsküdar merkez istikametine ilerlenirken Halil Rüştü İlkokulu geçilerek kavşaktan sola Halk Caddesine dönülür. Bu cadde üzerinde 400 metre sonra sağa dönülerek Manastırlı İsmail Hakkı Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Davaya konu taşınmaz; Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi” nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Dr. Fahri Atabey Caddesine yakın konumda yer almaktadır.Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market,benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Taşınmaz Üsküdar merkezi, Üsküdar Hükümet Konağı ve Üsküdar Belediyesi’ ne yakın konumda yer almaktadır.Davaya konu, 397 Ada 62 parsel 74,68 m2 yüzölçümüne sahiptir. Niteliği “ARSA”olarak tescil edilmiştir.
Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılaşmaya engel teşkil edebilecekherhangi bir yapı bulunmamaktadır. Konu parselin Manastırlı İsmail Hakkı Sokağa cephesi yaklaşık 6 metredir. Yerinde parselin sınırlarını belirleyici tel vb. herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel, Üsküdar ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamdır. Parsel düz bir topografik yapıya sahiptir. Parsel amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir.Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Bu bilgiler ışığında, davacılar ve davalıların taşınmaz üzerindeki hisse payları ile hisse paylarına karşılık gelen bedeller bilirkişi raporunda gösterilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Üsküdar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde edinilen şifahi bilgiye göre sokak rayiç bedelinin 14.531,85 TL/m2 olduğu öğrenilmiştir.
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : “Üsküdar Belediyesi’ nin “Muvakkat İnşaat Şerhi 19/06/1961 tarih ve 2647 yevmiye nolu” beyan şerhi vardır.Üsküdar Belediyesinin 20/11/2023 tarihli yazısı ile “Yapılaşması olmayan 397 Ada, 72 Parsel sayılı taşınmaz, 3970 Ada, 62 Parselin ön bahçe mesafesinde kalmakta olup, tevhid durumu imar uygulaması aşamasında belirlenecektir”şeklinde cevap verilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir
Takdir Olunan Değer : 9.000.000,00 TL
Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev’i ve Miktarı : 900.000,00 TL
Taşınmazın Son İmar Durumu :Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Üsküdar Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Üsküdar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmaz 09.06.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında 2. Ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri”olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları ‘İnşaat Nizamı: Blok, Hmax 15,50’ şeklindedir. Şifahi bilgiye göre parselin bir kısmının yolda kaldığı, ancak ne kadar terkinin olduğu ile ilgili bilgi alınamamıştır. Edinilen bilgiye göre 397 ada 72 parselin 397 ada 62 parselin ön bahçe mesafesinde kalması sebebiyle parsellerin tevhid şartı bulunduğu öğrenilmiştir.
Adresi : Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Halk Caddesi Manastırlı İsmail Hakkı SokakÜsküdar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 74,68 m2
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 – 14:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 – 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 – 14:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 – 14:00
04/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02013314